Logo

EN

Zmiany w prawie – nowe rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym

12 marca, 2016

By kancelaria

With 0 comments

W związku z publikacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym, już od 23 marca 2016 r. zarówno Urząd (OHIM) jak i sam wspólnotowy znak towarowy zmienią nazwę. Ponadto pojawią się nowe stawki opłat a także – co ciekawe – termin na doprecyzowanie zakresu ochrony znaków towarowych unii europejskiej, w których zgłoszeniach wskazano jedynie nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej.

Nowe nazewnictwo

Dotychczasowy Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) od 23 marca 2016 r. zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Zmiana obejmuje również „wspólnotowy znak towarowy”, który od ww. terminu będzie nosić nazwę „znak towarowy Unii Europejskiej”.

Zmiana wysokości opłat

 

Praktyczną wchodzącą w życie od 23 marca 2016 r. zmianą, są nowe opłaty za dokonywanie czynności przed Urzędem.  Opłaty za dokonanie zgłoszenia i pierwszy okres ochronny będą niższe od obecnych w przypadku zgłoszenia obejmującego jedną klasę towarów i usług. W przypadku większej liczby klas, opłata będzie taka jak obecnie lub wyższa.

 

tabela_oplaty

Tak więc w przypadku zgłoszenia znaku towarowego obejmującego trzy klasy towarów i usług przed 23 marca 2016 r. wnioskodawca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 900 euro. W przypadku zgłoszenia takiego znaku po tym terminie opłata wzrasta do 1050 euro.

Analogicznie wygląda sytuacja tych właścicieli znaków towarowych unii europejskiej, którzy będą chcieli przedłużyć swoje prawa.

 

tabela_oplaty2

Możliwość weryfikacji klas towarów – skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2012 r., C-307/10 (IP TRANSLATOR)

Ciekawym, wchodzącym w życie od dnia 23 marca 2016 r. przepisem jest art. 28 ust. 8 Rozporządzenia. Stanowi on, że właściciele unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogą złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy, pod warunkiem że tak oznaczone towary lub usługi znajdują się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy w edycji klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia.

Termin na złożenie ww. oświadczenia rozpoczyna się 23 marca 2016 r. Natomiast deadline został wyznaczony na 24 września 2016 r. Skutkiem niezłożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie jest uznanie, że unijne znaki towarowe obejmują jedynie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy. Biorąc pod uwagę, że przed tą datą (zgodnie z komunikatem prezesa OHIM nr 4/03) posłużenie się w zgłoszeniu znaku towarowego wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy było równoważne z żądaniem odnoszącym się do wszystkich towarów lub usług należących do tej klasy, skutek w postaci ograniczenia zakresu ochrony wyłącznie do dosłownego znaczenia określeń zawartych nagłówku może w znacznym stopniu ograniczyć prawa właścicieli takich znaków.

Tłem dla tej zmiany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-307/10 (IP TRANSLATOR), w której TSUE  wbrew praktyce OHIM potwierdzonej w komunikacie nr 4/03 wskazał na niedopuszczalność posługiwania się jedynie nagłówkami klas klasyfikacji nicejskiej dla określania zakresu żądanej ochrony.

 


 

„Zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług zgłszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.”

 wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2012 r., C-307/10 (IP TRANSLATOR)


 

Jakkolwiek przedmiotowe orzeczenie odnosiło się do znaków krajowych, OHIM w komunikacie wydanym kilka dni po ww. wyroku uwzględnił jego wnioski w swojej praktyce.  Zmiana nie mogła jednak obejmować znaków towarowych zgłoszonych przed ogłoszeniem wyroku. Stąd rozwiązanie przewidziane w art. 28 ust. 8 zmienionego rozporządzenia. Teraz właściciele takich wspólnotowych znaków towarowych będą mieli szansę doprecyzować swoje zgłoszenia dokonane zgodnie z komunikatem nr 4/03.

Ostrzeżenie Urzędu

W związku ze zmianą nazwy, Urząd ostrzega przed wprowadzającymi w błąd fakturami, pismami oraz wezwaniami, które już są wysyłane do właścicieli praw. W razie jakichkolwiek wątpliwości (a najlepiej w każdym przypadku), przed podjęciem jakichkolwiek działań – w szczególności przed dokonaniem płatności – celowym jest skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą prawnym.


Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, NIP: 525-231-70-58