Logo

EN

Author Archive

Orzecznictwo – Szwecja: Ograniczenia prawa do panoramy

5 kwietnia, 2016

By kancelaria

With 0 comments

Szwedzki Sąd Najwyższy stwierdził, że organizacja non-profit Wikimedia narusza szwedzkie prawo autorskie przez bezpłatne udostępnianie bazy zdjęć miejsc publicznych, na których znajdują się wystawione na widok publiczny utwory stworzone przez pokrzywdzonych artystów. Powództwo zostało złożone przez stowarzyszenie artystów sztuk wizualnych Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) , którego żądania zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie ze zdjęć zgromadzonych w bazie Wikimedia i dokonywanie przez Wikimedia odpowiednich opłat nie zostały uwzględnione.

 

Oryginalnej zdjęcie: Jacob Truedson Demitz (w domenie publicznej), autor opracowania: Kevin Jacobsen licencja: CC BY-SA 4.0.

autor oryginalnego zdjęcia: Jacob Truedson Demitz (w domenie publicznej), autor opracowania: Kevin Jacobsen licencja: CC BY-SA 4.0.

 

Sąd uznał, że należąca do Wikimedia baza zdjęć może mieć znaczną wartość, w której udział powinni mieć również twórcy uwiecznionych na zdjęciach utworów wystawionych na widok publiczny. Sąd dokonał przy tym rozróżnienia potwierdzając przyznawane przez szwedzkie prawo uprawnienie do uwieczniania na fotografiach miejsc publicznych (panoramy) przez zwiedzających lub innego rodzaju publiczność oraz wskazując na konieczność uzyskania zgody twórców w przypadku działań polegających na tworzeniu bazy danych takich zdjęć, która jest dostępna bez jakichkolwiek ograniczeń.

 

Polskie prawo autorskie wprost wskazuje, że wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. Wskazać jednak należy na zasadę tzw. testu trójstopniowego wyrażonego w art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tą zasadą, dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Nie można zatem wykluczyć podobnych spraw do tej omawianej w niniejszym wpisie na gruncie prawa polskiego.

 

Dyskusja o zakresie wolności panoramy toczy się obecnie w instytucjach Unii Europejskiej. Już pojawiły się głosy, że orzeczenie szwedzkiego Sądu Najwyższego powinno stanowić katalizator zmian w kierunku zapewnienia swobody korzystania z uwiecznień miejsc publicznych i składających się na nie elementów w całej Unii Europejskiej.

 

Read More

Zmiany w prawie – nowe rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym

12 marca, 2016

By kancelaria

With 0 comments

W związku z publikacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym, już od 23 marca 2016 r. zarówno Urząd (OHIM) jak i sam wspólnotowy znak towarowy zmienią nazwę. Ponadto pojawią się nowe stawki opłat a także – co ciekawe – termin na doprecyzowanie zakresu ochrony znaków towarowych unii europejskiej, w których zgłoszeniach wskazano jedynie nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej.

Nowe nazewnictwo

Dotychczasowy Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) od 23 marca 2016 r. zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Zmiana obejmuje również „wspólnotowy znak towarowy”, który od ww. terminu będzie nosić nazwę „znak towarowy Unii Europejskiej”.

Zmiana wysokości opłat

 

Praktyczną wchodzącą w życie od 23 marca 2016 r. zmianą, są nowe opłaty za dokonywanie czynności przed Urzędem.  Opłaty za dokonanie zgłoszenia i pierwszy okres ochronny będą niższe od obecnych w przypadku zgłoszenia obejmującego jedną klasę towarów i usług. W przypadku większej liczby klas, opłata będzie taka jak obecnie lub wyższa.

 

tabela_oplaty

Tak więc w przypadku zgłoszenia znaku towarowego obejmującego trzy klasy towarów i usług przed 23 marca 2016 r. wnioskodawca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 900 euro. W przypadku zgłoszenia takiego znaku po tym terminie opłata wzrasta do 1050 euro.

Analogicznie wygląda sytuacja tych właścicieli znaków towarowych unii europejskiej, którzy będą chcieli przedłużyć swoje prawa.

 

tabela_oplaty2

Możliwość weryfikacji klas towarów – skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2012 r., C-307/10 (IP TRANSLATOR)

Ciekawym, wchodzącym w życie od dnia 23 marca 2016 r. przepisem jest art. 28 ust. 8 Rozporządzenia. Stanowi on, że właściciele unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogą złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy, pod warunkiem że tak oznaczone towary lub usługi znajdują się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy w edycji klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia.

Termin na złożenie ww. oświadczenia rozpoczyna się 23 marca 2016 r. Natomiast deadline został wyznaczony na 24 września 2016 r. Skutkiem niezłożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie jest uznanie, że unijne znaki towarowe obejmują jedynie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy. Biorąc pod uwagę, że przed tą datą (zgodnie z komunikatem prezesa OHIM nr 4/03) posłużenie się w zgłoszeniu znaku towarowego wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy było równoważne z żądaniem odnoszącym się do wszystkich towarów lub usług należących do tej klasy, skutek w postaci ograniczenia zakresu ochrony wyłącznie do dosłownego znaczenia określeń zawartych nagłówku może w znacznym stopniu ograniczyć prawa właścicieli takich znaków.

Tłem dla tej zmiany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-307/10 (IP TRANSLATOR), w której TSUE  wbrew praktyce OHIM potwierdzonej w komunikacie nr 4/03 wskazał na niedopuszczalność posługiwania się jedynie nagłówkami klas klasyfikacji nicejskiej dla określania zakresu żądanej ochrony.

 


 

„Zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług zgłszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.”

 wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2012 r., C-307/10 (IP TRANSLATOR)


 

Jakkolwiek przedmiotowe orzeczenie odnosiło się do znaków krajowych, OHIM w komunikacie wydanym kilka dni po ww. wyroku uwzględnił jego wnioski w swojej praktyce.  Zmiana nie mogła jednak obejmować znaków towarowych zgłoszonych przed ogłoszeniem wyroku. Stąd rozwiązanie przewidziane w art. 28 ust. 8 zmienionego rozporządzenia. Teraz właściciele takich wspólnotowych znaków towarowych będą mieli szansę doprecyzować swoje zgłoszenia dokonane zgodnie z komunikatem nr 4/03.

Ostrzeżenie Urzędu

W związku ze zmianą nazwy, Urząd ostrzega przed wprowadzającymi w błąd fakturami, pismami oraz wezwaniami, które już są wysyłane do właścicieli praw. W razie jakichkolwiek wątpliwości (a najlepiej w każdym przypadku), przed podjęciem jakichkolwiek działań – w szczególności przed dokonaniem płatności – celowym jest skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą prawnym.

Read More

Obecność w mediach – moja wypowiedź dla „Pulsu Biznesu”.

14 września, 2015

By kancelaria

With 0 comments

W dzisiejszym „Pulsie Biznesu” ukazał się artykuł „Sędziowie potrzebują sprawiedliwości”, w którym zawarto parę moich przemyśleń dotyczących problemu przedłużających się postępowań sądowych.

Trwające wiele lat postępowania sądowe, to realny problem dla właścicieli i zarządzających biznesem w Polsce. Z powodu skomplikowanych przepisów oraz – w wielu przypadkach – braku utrwalonej linii orzeczniczej, wynik spraw sądowych mogących toczyć się nawet wiele lat jest często niepewny. Niepewność ta oraz długi czas oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie utrudnia planowanie i rozwój przedsiębiorstw, a także prowadzi do obniżenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem działań mających na celu przyspieszenie machiny sądowej jest jak na lekarstwo. Toczących się zaś przed sądami spraw – między innym dzięki większej dostępności do profesjonalnej pomocy prawnej – jest coraz więcej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zatem przewidywać, że czas ich rozstrzygania raczej nie będzie się zmniejszać.

Praktycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest często arbitraż. Wiedza o tym sposobie rozwiązywania sporów nie jest jednak ciągle rozpowszechniona – a szkoda.

Artykuł, o którym mowa, dostępny jest również Internecie dla abonentów elektronicznego wydania „PB”. Można go znaleźć m.in. pod  adresem: http://pulsbiznesu.pb.pl/4287434,89564,sedziowie-potrzebuja…

Read More

Zamówienia on-line bez prawa do realizacji.

7 września, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Okazji na atrakcyjne zakupy Internecie nie brakuje. Zdarza się jednak, że wyjątkowo niska cena nie jest wynikiem szczególnej szczodrości sprzedawcy, lecz jego błędu. Wprowadzenie do systemu informatycznego błędnej ceny zdarza się nie tylko drobnym sprzedawcom z serwisów aukcyjnych, lecz również światowym gigantom.

W 2003 r. największy na świecie sklep internetowy Amazon.com sprzedawał warte 299 dolarów kieszonkowe komputery HP po 7 dolarów za sztukę. Amazon wycofał się jednak z oferty. Miał do tego prawo, bo regulamin sklepu przewidywał, że umowa między Amazonem a klientem zostaje zawarta dopiero w momencie wysłania przez sklep e-maila potwierdzającego wysłanie towaru.

Podobne wypadki zdarzały się też w Polsce. Z punktu widzenia klienta kluczowe jest pytanie o możliwość żądania wydania kupionych w Internecie produktów. Nie ma na nie jednak prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, czy przez złożenie zamówienia lub zaproponowanie najwyższej ceny na internetowej aukcji doszło do zawarcia umowy. To z kolei zależy od regulaminu sklepu lub serwisu aukcyjnego, z którym każdy klient zapoznaje się i który akceptuje przy zakładaniu konta.

Jednym ze sposobów zawarcia umowy jest tzw. tryb ofertowy. Polega on na tym, że jeśli sprzedawca składa ofertę sprzedaży zawierającą istotne postanowienia umowy, jej przyjęcie bez zastrzeżeń przez kupującego prowadzi do zawarcia umowy o treści zgodnej z ofertą. W razie niewywiązania się sprzedawcy z takiej umowy, możemy dochodzić jej wykonania na drodze sądowej. Zgodnie z art. 66[1] par. 1 Kodeksu cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże skłądającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jeśli z regulaminu sklepu wynika, że zamieszczone na stronie informacje o produktach i cenach stanowią ofertę sprzedawcy, wówczas potwierdzeniem jej otrzmania i zawyczaj również przyjęcia będzie wprowadzenie przez klienta zamówienia oraz danych do jego realizacji. Jeśli zaś zamieszczone na stronie sklepu informacje o produktach nie stanowią oferty, wówczas najczęściej będzie nią złożenie zamówienia przez klienta. W tym przypadku klient będzie związany ofertą od momentu potwierdzenia jej otrzymania. Warto przy tym zaznaczyć, że potwierdzenie takie nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty przez sklep. Co za tym idzie, nawet po potwierdzeniu zamówenia (otrzymania oferty) sklep może odmówić jej przyjęcia – np. z powodu braku towaru w magazynie lub omyłkowego wpisania błędnej ceny towaru. Może jednak zdarzyć się tak – jak w przypadku sklepu internetowego Kodaka, który sprzedawał aparaty cyfrowe ponad trzy razy taniej niż zamierzał – że system informatyczny sklepu automatycznie przesyła klientowi potwierdzenie przyjęcia oferty, co skutkowało zawarciem ważnych umów sprzedaży.

 

W przypadku internetowych aukcji sprawa wygląda analogicznie. Zgodnie z regulaminem Allegro.pl obowiązującym w dacie publikacji tego artykułu, zawarcie umowy między sprzedawcą a kupującym następuje w momencie wygrania aukcji lub skorzystania przez kupującego z opcji „Kup Teraz”. Wygrywając aukcje możemy zatem żądać wydania rzeczy w zamian za zapłatę zaproponowanej przez nas kwoty. Zgodnie jednak z pkt 3.6. ww. regulaminu – powyższe nie dotyczy aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruhomości, aukcji w kategorii usługi, wakacje oraz podkategorii samochody. Zgodnie z regulaminem celem tych aukcji nie jest zawieranie umów. Jakiekolwiek czynności podejmowane przez użytkowników w ramach tych aukcji nie są wiążące, a aukcje mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

 

Co z tego wynika w praktyce? Z jednej strony użytkownicy sprzedający porzedmioty i usługi we wskazanych wyżej kategoriach zabezpieczeni są przed skutkami ewentualnych pomyłek przy wpisywaniu ceny, z drugiej natomiast korzystanie z serwisu w tym zakresie nie pozwala kupującym żądać wydania „kupionych” towarów. Zatem gdy nawet wylicytujemy wymarzony samochód, sprzedawca może bez żadnych konsekwencji sprzedać go innej osobie.

autor: r. pr. Karol Czubkowski, tekst opublikowany w „Dziennik Gazeta Prawna”, 24 stycznia 2012 r. nr 16 (3154).

Read More

Wspólnotowe znaki towarowe nie są ważniejsze od krajowych.

7 września, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Prawo wspólnotowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie zastąpiło ustawodastw państw członkowskich w zkresie znaków towarowych. Powstał system, w którym obok wspólnotowych znaków towarowych funkcjonują również znaki krajowe. Te zaś mogą mieć decydujący wpływ na możliwość rejestracji znaków obejmujących terytorium całej Unii Europejskiej.

Potwierdził to ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 maja 2012 r. w sprawie C-196/11 P. W sprawie tej działająca na Bermudach spółka chciała zarejestrować w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) grafczny znak towarowy zawierający słowa „F1” oraz „Live” dla towarów objętych klasą 16, 38, oraz 41 klasyfikacji nicejskiej. Sprzeciw wobec rejestracji ww. znaku zgłosiła zaś spółka Formula One Licensing BV uprawniona do wcześniejszego, cieszącego się renomą słownego znaku towarowego „F1” chronionego rejestracją międzynarodową odnoszącą skutki w Danii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, Włoszech i na Węgrzech oraz rejestracjami krajowymi – niemecką i brytyjską. Przy czym znaki te również zostały zarejestrowane dla klas 16, 38 oraz 41.

Skarżący powołał się na art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nr 40/94. Zgodnie z ww. przepisami w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w tym znaku krajowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego albo identyczności lub podobieństwa towarów i usług, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. W przypadku zaś gdy wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim, przesłanka do zgłoszenia sprzeciwu istnieje również wtedy, gdy zgłoszenie, podobnej lub identycznego znaku towarowego obejmuje towary lub usługi, które nie są podobne do tych oznaczanych renomowanym znakiem krajowym.

Sprzeciw skarżącego został uwzględniony przez wydział sprzeciwów OHIM, jednak w wyniku odwołania zgłaszającego Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uznała, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zaś powoływanie się na to, że obydwa znaki towarowe zawierają element słowny „F1”, jest niewystarczające, ponieważ w zgłaszanym do rejestracji znaku towarowym postrzegany jest on jako element opisowy. Podobnie stwierdził Sąd podnosząc, że pojęcie „Formuła 1” jest używane w sposób rodzajowy dla oznaczenia sportu wyścigów samochodowych oraz, że tak samo rodzajowy jest skrót „F1”. Wyrok Sądu został jednak uchylony.

 

Trybunał stwierdził, że OHIM i w konsekwencji również Sąd zobowiązane są sprawdzić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie identyczne ze znakiem krajowym w znaku, o którego rejestrację wnoszono, a w odpowiednim przypadku ocenić stopień charakteru odróżniającego tego znaku. Sprawdzenie takie doznaje jednak ograniczeń i nie może prowadzić do stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia identycznego z zarejestrowanym i chronionym znakiem krajowym.

 

Jak potwierdził Trybunał, ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego nie może być podważana w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania o unieważnienie prawa do znaku wszczętego w danym państwie członkowskim.

To zasada korzystna dla uprawnionych z rejestracji krajowych znaków towarowych m.in. dla polskich przedsiębiorcó. Zgodnie z nią nie ponoszą ryzyka, że w wyniku złożonego w OHIM sprzeciwu ich znak może zostać unieważniony w procedurze prowadzonej za granicą i w języku obcym. Z kolei zgłaszający ochrony znaku wspólnotowe muszą liczyć się z tym, że zgłaszany przez nich znak może być identyczny lub podobny do znaku zarejestrowanego w którymś z 28 państw członkowskich. Wówczas w celu skutecznej obrony przed sprzeciwem niezbędne będzie podjęcie działań zmierzająćych do unieważnienia kolidującego znaku krajowego.

autor: r. pr. Karol Czubkowski, tekst opublikowany w „Dziennik Gazeta Prawna” 5. czerwca 2012 r. nr 108 (3246).

Read More

O mnie

3 września, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Nazywam się Karol Czubkowski. Jestem prawnikiem, radcą prawnym przy Okregowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (WA-10519) oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Admintracji Uniwersytetu Warszawskiego.

kc_stronaOd 2008 roku współpracuję z kancelariami adwokackimi, radcowskimi i z kancelariami rzeczników patentowych.

Doradzałem przedsiębiorcom z branży reklamowej, farmaceutycznej oraz informatycznej. Opiniowałem działania marketingowe i sprzedażowe. Brałem również udział w sporach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych. Przygotowywałem i negocjowałem umowy z zakresu działań public relations, reklamy oraz szeroko rozumianego marketingu. Mam za sobą również doświadczenie pracy na stanowisku in-house lawyer w jednej z globalnych firm farmaceutycznych.

Specjalizuje się w prawie reklamy i mediów a także w ochronie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

 

Od 2015 r. w ramach własnej Kancelarii świadczę pomoc prawną dla przedsiębiorców w zakresie bieżącej obsługi, negocjowania umów oraz sporów sądowych i postępowań administracyjnych. Wspieram również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w sporach z bankami oraz w sprawach związanyh z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, w tym przez tzw. Dekret Bieruta. Pomagam najemcom i wynajmującym w negocjowaniu umów najmu oraz reprezentuję ich w sporach sądowych.

 

Jako członek samorządu radców prawnych jestem związany postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

 

Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółowym zakresem świadczonej pomocy prawnej.

Read More

Polityka prywatności

27 lutego, 2015

By kancelaria

With 0 comments

Szanujemy prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób mogą być zbierane i wykorzystane dane użytkowników oraz jak użytkownicy mogą chronić swoją prywatność.

1. Korzystając z serwisu www.czubkowski.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

2. Dane użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

  • Dobrowolnie – są to dane przekazywane poprzez formularze rejestracyjne do serwisu lub newslettera.
  • Uzyskiwane w czasie korzystania przez użytkownika z serwisu – informacje gromadzone w dziennikach serwera (informacje o pobieranych plikach, czas dostępu, dane urządzenia i oprogramowania, adres IP i pliki cookies), adres IP, pliki cookies (ciasteczka; zbierają informacje statystyczne, które później wykorzystywane są w celach analitycznych).

3. Dane zbierane przez ciasteczka służą celom statystycznym i analitycznym, dzięki którym serwis może być optymalizowany w celu poprawy komfortu jego użytkowania przez odwiedzających. Dane statystyczne są anonimowe. Ciasteczka mogą w przyszłości być wykorzystywane w celu personalizacji sposobu prezentowania serwisu. Przeglądarki domyślnie zapisują cookies na urządzeniu użytkownika, ale mogą zostać przez niego w każdej chwili zablokowane lub usunięte. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w panelu ustawień przeglądarki internetowej.

4. Przestrzegamy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca – home.pl S.A. Dostawca usług hostingowych dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników.

6. Do celów gromadzenia danych statystycznych oraz dalszej ich analizy używamy oprogramowania Google Analytics. Usługa ta działa w oparciu o pliki cookie, a zbierane przez nią dane są anonimowe. Google Analytics ma własną politykę prywatności.

7. Dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników służą jedynie w celu logowania do serwisu oraz ewentualnej komunikacji z administratorem serwisu.

8. Adres e-mail wpisany do bazy mailingowej wykorzystywany jest do przesyłania użytkownikowi aktualnych informacji nt. artykułów i wydarzeń kulturalnych.

9. Dane osobowe i kontaktowe uzyskane poprzez korespondencję z użytkownikami w żadnym przypadku nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.

10. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia.

11. Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć serwis przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza przed dostępem do zgromadzonych danych dostępowych i statystycznych. Dostęp administratorski do baz danych i usług wykorzystujących dane użytkowników i statystyczne mają jedynie osoby desygnowane do obsługi tych usług.

12. W serwisie znajduje się wiele odnośników do serwisów zewnętrznych. Zamieszczamy je w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do szczegółowych danych na dany temat. Nie bierzemy przy tym odpowiedzialności za ich politykę prywatności i sposób jej realizacji.

13. W przypadku zamiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie.

Read More


Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, NIP: 525-231-70-58